Adatkezelési tájékoztató

 Vonatkozó jogszabályok:

 A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett kiemelten figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit is. Az Adatkezelő közhatalmi tevékenységét számos jogszabály írja elő, ezek nem kerülnek tételesen hivatkozásra. 1.5 A Tájékoztató hatálya Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya www.legvarbazita.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. 1.6 A Tájékoztató módosítása Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Adatkezelő:

Adatkezelőnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja.

Az adatok kezelője

Cégneve: Gorzáné Vörös Éva(Legvárbazita)

Székhelye: Toposháza u. 32/c Zalaegerszeg 8900 

Adatfeldolgozók:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Az adatkezelő részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: Rackforest.com

Az adatkezelőben szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók.

 

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez az adatkezelő a következő adatokat kezeli:

 1. Megrendelő neve
 2. Redezvény dátuma
 3. Bérelni kívánt legvár neve
 4. Bérlés ideje órától óráig 
 5. Redezvény dátuma 
 6. Rendezvény helye 
 7. Talaj felülete ahol szeretnéd a legvárat: 
 8. Bérlő telefonszáma 
 9. Bérlő email címe 
 10. Megjegyzés

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap üzemeltetője az általa nyújtott szolgáltatás igénybevevői részére biztosítsa a szolgáltatás igénybe vételéhez, valamint kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen adatokat.

Az elsődleges célon túl a honlap üzemeltetője kizárólag promóció és direkt marketing célból kezel adatokat.

Az adatkezelésben érintett személyek köre (érintettek):

Érintettnek minősül bármely természetes személy, aki személyes adatai alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható.

A honlap látogatói és felhasználói közül érintettnek minősül:

 • Az adatkezező szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személyek
 • Honlaplátogató

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Infotv. értelmében a felhasználó tudtával és önkéntes, kifejezett hozzájárulásával, a Cookie nyilatkozat elfogadásával, az Adatkezelő és az Érintett által létrejött szerződés aláírásával történhet, valamint a “Promócióról és direkt marketingről szóló nyilatkozat” elektronikus elfogadásával történhet.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a szolgáltatás igénybe vevői esetében a hozzájárulás visszavonásáig lehetséges.

Szolgáltatást nyújtó felhasználók esetében az előfizetés számviteli vonzatát figyelembe véve a Számviteli törvény értelmében 8 év

Az adatkezelés elvei:

A www.legvarbazita.hu honlap üzemeltetője a rögzített adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel-, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogokkal, valamint az egyéb jogszabályokkal összhangban a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A honlap üzemeltetője kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat kezeli, arra a célra és arra az időtartamra, amely jelen tájékoztatóban szerepel és, amelyre az érintett felhatalmazását adta.

Az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai, szervezési intézkedések:

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, valamint eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott és hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát. Az adatkezelő ezen intézkedéseket az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja.

Az érintettek jogai:

 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Az Adatkezelő az Érintettek adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé teszi, honlapján publikálja vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal helyiségeiben lehet megtekinteni. Az Érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

Az Érintettek hozzáférési joga: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre. Az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében. Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja. Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát az Adatkezelő nem köteles a hordozhatóságot biztosítani (például adóigazgatási, vagy munkaügyi adatok esetében).

A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés

időtartama

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig

tartó időszak

 

Állandó vagy mentett sütik

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az érintett törléséig
Statisztikai sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 1 hónap – 2 év
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 4. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)

 

Google Ads konverziókövetés használata

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2020. március